DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB

Prof. RNDr. František Neuman, DrSc.


Vynikající český matematik, prof. RNDr. František Neuman, DrSc., jedna z vůdčích osobností české matematiky a vynikající specialista na teorie lineárních diferenciálních rovnic, oslavil dne 28. května 2017 své osmdesáté narozeniny.

František Neuman se narodil v Brně, kde také absolvoval základní a střední školu a již jako středoškolský student prokázal matematický talent umístěním mezi vítězi Matematické olympiády. V roce 1960 ukončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně a začal pracovat na katedře matematiky této fakulty. V roce 1965 získal titul kandidáta věd (CSc.) a o rok později byl jmenován docentem matematické analýzy.

V roce 1974 přešel do právě založené brněnské pobočky Matematického ústavu Československé akademie věd, kde v letech 1991 - 1998 působil ve funkci ředitele. Současně pokračoval ve své pedagogické činnosti na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university i Vysokém učení technickém v Brně, kde se nadále věnoval výuce matematických disciplín i výchově doktorandů a vědeckých aspirantů.

V roce 1980 získal titul doktor věd (DrSc.) a v roce 1991 byl jmenován profesorem matematické analýzy.

Vědecká činnost Františka Neumana byla silně ovlivněna akademikem Otakarem Borůvkou, čestným občanem města Brno, který byl vletech 1960 - 1965 jeho školitelem a později spolupracovníkem a je úzce spjata s kvalitativní teorie diferenciálních rovnic, v níž se F. Neuman soustředil na lineární diferenciální rovnice zejména vyšších řádů. Dokázal řadu nových výsledků týkajících se rozložení nulových bodů, periodicity, asymptotického chování a dalších vlastnosti řešení těchto rovnice.

Použitím promyšlené kombinace algebraické a geometrické metody s metodami typickými pro vyšetřování diferenciálních a funkcionálních rovnic vytvořil jednotnou teorii globálních vlastností lineárních diferenciálních rovnic. Hlavní výsledky z této oblasti shrnul do monografie: "Global Properties of Linear Ordinary Di_erential Equations, 334 pages, Mathematics and Its Applications, East European Series 52, Kluwer Academic Publishers (with Academia Praha) Dordrecht / Boston / London 1991", která vzbudila mimořádný mezinárodní ohlas, Prof. F. Neuman se stal vůdčí celosvětovou vědeckou osobností v této matematické oblasti a byl zván k přednáškové činnosti významnými mezinárodními pracovišti.

Dosáhl pozoruhodných výsledků i v dalších matematických disciplínách - teorii grafů, funkcionálních rovnic i rozkladu funkcí více proměnných.

Celkem publikoval 115 odborných publikací ve významných mezinárodně uznávaných časopisech a 2 monografie.

Profesor František Neuman je jednou z nejvýznamnějších matematických osobností v Brně. Byl aktivním členem brněnské pobočky JČMF, organizátorem a spoluorganizátorem seminářů a konferencí o diferenciálních rovnicích (včetně mezinárodních), sám přednášel na konferencích doma i v zahraničí, absolvoval řadu krátkodobých i dlouhodobých pobytů na univerzitách v zahraničí, působil jako člen redakčních rad v několika mezinárodních časopisech a byl školitel řady nyní dobře známých matematiků. Za svou rozsáhlou práci byl profesor Neuman již oceněn několika vědeckými vyznamenáními, mj. i Bolzanovou medailí, udělovanou význačným vědcům presidiem České akademie věd, Čestným členstvím v Jednotě Českých matematiků a fyziků, stříbrnými medailemi Masarykovy univerzity v Brně a Komenského univerzity v Bratislavě,...
31. května 2017 - Slavnostní seminář pořádaný při příležitosti 80. narozenin Františka Neumana
29. května 2018 - Smuteční obřad za prof. RNDr. Františka Neumana, DrSc.