DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
view the website in English

Koncem roku 1992, ještě za života pana prof. Borůvky a s jeho souhlasem, vznikla Nadace Otakara Borůvky.

"S velkým nadšením jsem uvítal, když v září a říjnu 1992 za mnou přišli moji někdejší žáci a dnešní kolegové a spolupracovníci profesor Neuman, docent Fuchs a docent Půža s nápadem založit nadaci pro rozvoj matematiky, která by nesla mé jméno. Ne, nejsem neskromný, mé jméno v záhlaví není nejdůležitější, ale celý záměr odpovídal mým ideálům. Kolegové měli velmi pečlivě promyšlený záměr - podporovat rozvoj věd, zejména věd matematických a zvláště jejich aplikace. To se mi velice zamlouvalo, a já se o to přimlouval - přísně individuálně, adresně poskytovanými podporami nadaným a perspektivním studentům či kolegům, kteří by mohli pomocí nadace posunout matematické vědy o další krůček vpřed. Zdálo se mi, že nikoliv pro nadaci, ale pro mne je ctí, když taková nadace, i v budoucnu, kdy už nebudu mezi přáteli, ponese moje jméno, jméno jednoho z řady matematiků, který vědomě, a to znovu zdůrazňuji, této krásné vědě dal přednost před vším v celém svém životě." (Otakar Borůvka)

Na základě zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech, Nadace Otakara Borůvky v roce 1999 se transformovala na Společnost Otakara Borůvky, občanské sdružení a na základě zákona č.83/1990, o sdružování občanů, v roce 2018 na Společnost Otakara Borůvky, spolek.

Činnost spolku Společnost Otakara Borůvky je zaměřena na dosahování obecně prospěšných cílů, spočívajících v rozvoji věd obecně a věd matematických i jejich aplikacích a zvláště na podporu mladých matematických talentů.
Společnost Otakara Borůvky ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků a Gymnasiem v Uherském Hradišti od roku 2006 organizuje Soustředění šestičlenných reprezentačních družstev ČR a SR na Mezinárodní matematickou olympiádu, financovanou v prvních deseti ročnících výlučně z nestátních prostředků zajištěných Společností Otakara Borůvky u soukromých sponzorů podporujících rozvoj mladých matematických talentů. První soustředění proběhlo poprvé v roce 2006 v Hluku u Uherského Hradiště, pak každoročně v Regionálním vzdělávacím středisku v Uherském Hradišti.
Společnost Otakara Borůvky si dovoluje poděkovat za vynikající spolupráci doc. RNDr. Jaromíru Šimšovi, předsedovi ústřední komise Matematické olympiády JČMF, za skvělou organizaci odborné části těchto soustředěních, která měla vždy velmi dobře připravený program a splnila důležitou úlohu v přípravě reprezentantů obou zemí.
Děkuje i doc. RNDr. Zdeňku Botkovi, CSc., řediteli Gymnasia v Uherském Hradišti za skvělou organizaci každoročního Setkání českých a slovenských matematiků na Gymnáziu v Uherském Hradišti, věnovaná vzpomínkám na akademiky Otakara Borůvku, absolventa tohoto gymnasia, Michala Greguše, Františka Neumanna nebo dalším významným matematickým osobnostem či aktuálním odborným tématům.

Tuto akci pravidelně podporují významné osobnosti z odborného i společenského života, např.:

  • RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR (2011),
  • RNDr. Luděk Niedermayer, víceguvernér ČNB (2006),
  • Doc. RNDr. Jiří Rákosník, CSc., ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR (2018),
  • Mgr. Michal Bulant, PhD, prorektor Masarykovy university v Brně (2018),
  • Prof. RNDr Jozef Masarik, CSc. děkan MF fakulty Komenského university v Bratislavě (2015),
  • PhDr. Jiří Mihola, předseda podvýboru pro vysoké školy a vědu Sněmovny poslanců PČR (2017),
  • Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brno (2018).

Vyplňte vše Odeslat

Aktuality

Slavnostní seminář k 95. výročí vyřešení minimálního problému prof. Borůvkou

Seminář pořádaný Masarykovou univerzitou (MU) a Společností Otakara Borůvky (SOB) s jejich partnery: Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy (MFF UK), Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě (FMFI UK), Fakultou informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) a Ústavem matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ÚMS PřF MU) proběhl v novém termínu 30. května 2022 v Univerzitním kině Scala v Brně místo původního termínu 1. prosince 2021, který byl kvůli pandemii covidu-19 zrušen.

Seminář pozdravili významní hosté: Ing. Robert Plaga Ph.D., náměstek ministerstva školství, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP), prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (děkan FI MU), doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (emeritní proděkan MFF UK), doc. RNDr. Robert Jajcay, DrSc. (první proděkan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Komenského univerzity Bratislava), doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník, DSc. (zástupce ředitele MÚ AV ČR), doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (předsedkyně JČMF), Mgr. Jiří Nantl, LL.M. (náměstek hejtmana Jihomoravského kraje).

Ústřední přednášku semináře, věnovanou Borůvkovu algoritmu, kterým v roce 1926 vyřešil efektivní rozvedení elektrické sítě na Moravě, přednesl prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Cílem semináře bylo mladé generaci i široké veřejnosti připomenout význam a velikost Borůvkova díla pro světovou matematiku, i obrovský význam jeho práce pro praxi.

Chtěli jsme společně s účastníky semináře také pocítit oprávněnou hrdost, že minimální problém vyřešil právě český matematik, Otakar Borůvka, profesor Masarykovy univerzity, vědec světového formátu, skvělý učitel a vzácný člověk.

Semináře se zúčastnilo cca 100 účastníků z vysokých škol v Brně a odborné veřejnosti včetně studentů středních škol se zájmem o informatiku a matematiku, z Univerzity Karlovy, z Komenského univerzity v Bratislavě i Jednoty českých matematiků a fyziků a Společnosti Otakara Borůvky. Velice nás potěšila také účast asi 25 studentů z gymnázia na třídě Kpt. Jaroše.

Podrobné informace o semináři, včetně fotogalerie a videozáznamu, naleznete na stránce ZDE.


PF2022

PF2022


Vědecká rada UK ocenila prof. Nešetřila

"Vědecká rada UK ocenila osobnosti Univerzity Karlovy, jež v nedávné době oslavily významná životní jubilea. Patří mezi ně i prof. Jaroslav Nešetřil z MFF UK. Z rukou rektora a předsedy rady Tomáše Zimy minulý týden převzal historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru aplikované matematiky a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK."
Celý článek naleznete na stránkách MFF UK, zde.

Zároveň blahopřejeme prof. RNDr. Jaroslavu Nešetřilovi, DrSc. k 75. narozenínám a za SOB přejeme hodně zdraví a dalších věděckých úspěchů!


Shromáždění členů spolku

Dne 14. července 2021 proběhlo jednání Shromáždění členů Společnosti Otakara Borůvky. Na návrh RNDr. Vladimíra Kaňovského, CSc., předsedy dozorčí rady, byl zvolen doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. na uvolněné místo člena dozorčí rady.

Na základě vlastní žádosti doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. odstoupil z funkce člena správní rady a na návrh doc. RNDr. Bedřicha Půži, CSc., předsedy správní rady. Shromáždění členů zvolilo Mgr. Milana Křápka, Ph.D. členem správní rady.

Shromáždění členů SOB vyjádřilo souhlas, aby Společnost Otaraka Borůvky ve spolupráci s Masarykovou univerzitou letos na podzim uspořádala semináře k 95. výročí vyřešení minimálního problému prof. Otakarem Borůvkou. Další informace o semináři a potvrzení účasti můžete provést ZDE.
EDIT: Na základě stále se zpřísňujících opatření proti covidové pandemii přípravný výbor v pátek 19. listopadu jednomyslně rozhodl odložit konání slavnostního semináře "Dílo Otakara Borůvky v kontextu současné teorie grafů" na 30. května 2022. Děkujeme za pochopení.

Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE). Výpis platných z obchodního rejstříku naleznete zde.


Jmenování prorektorem

Blahopřejeme doc. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD.
ke jmenování prorektorem pro informační technologie
na Univerzitě Komenského v Bratislavě (FM UK) od 1. července 2021 a přejeme mnoho úspěchů!


Český rozhlas Zlín vzpomíná na prof. Borůvku

Český rohlas Zlín uveřejnil na svých stránkách článek o prof. Borůvkovi (zde). Součástí vzpomínek je i rozhovor s ředitelem gymnázia v Uherském Hradišti Zdeňkem Botkem.

Děkujeme, že s námi vzpomínáte na tohoto velkého muže, rodáka z Uherského Ostrohu, Otakara Borůvku.


Zvukové vzpomínky prof. Otakara Borůvky

"Váženému posluchači dáváme k dispozici výběr z vyprávění prof. Borůvky, který zpracoval doc. Franců, v pevné víře, že přiblíží osobnost člověka a vědce, pedagoga, organizátora i pamětníka, jehož života i práce si Masarykova univerzita, Akademie věd ČR, akademická obec a široká veřejnost velmi váží."
Jaromír Vosmanský (Brno, duben 1999)


Celý příběh o této nahrávce si můžete přečíst na konci stránky věnované životu a dílu prof. Otakara Borůvky (zde).

Děkujeme Ing. Pavlu Šilerovi za digitalizaci původní audiokazety.


Sledujte nás na FB!

Zřídili jsme pro vás stránku na Facebooku, aby vám neunikla žádná událost ani důležitá informace.
Věnujte nám LIKE a přidejte se ke sledujícím:Letošní činnost


    V roce 2022 nejsou k zobrazení žádné akce.