DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB

Postoj SOB ke zrušení povinných maturit z matematiky

Stanovisko Společnosti Otakara Borůvky (dále také SOB) ke zrušení povinné maturity z matematiky poslaneckou sněmovnou ze dne 10. května 2020 k nahlédnutí zde: . Plnou podporu stanovisku SOB vyjádřila také JČMF na jednání výboru dne 30. května 2020 - viz zde: a Matematický ústav AV ČR - viz zde:


Oslovení matematické obce z 27. srpna 2019

Drazí kolegové, přátelé matematiky a rozumného vzdělávání,

jsme velmi znepokojeni snahou současného ministra školství zrušit povinnou maturitu z matematiky, která má být zavedena na většině středních škol nejpozději od jara 2022 (k nahlédnutí: článek z deníku Právo ze dne 24. 8. 2019 a vyjádření Josefa Nožičky ze dne 26. 8. 2019 v blogu iDNES).

Nelze připustit, aby zrušení povinné maturity z matematiky se stalo předvolebním tahákem politických stran, což mi připomíná pštrose, který před nebezpečím strká hlavu do písku.

Většina matematiků vyučujících na středních a vysokých školách si velmi dobře uvědomuje, že takový krok ještě více významně sníží odbornou úroveň vystupujících studentů ze středních i vysokých škol, především technického zaměření.

V roce 2017 Gymnasium v Uherském Hradišti a Společnost Otakara Borůvky připravila grantový projekt na podporu výuky matematiky na středních školách pomocí interaktivních e-learningových kurzů. (k nahlédnutí: popis projektu i žádost)

Přestože všichni tři posuzovatelé po odborné stránce i společenské potřeby takový projekt realizovat doporučovali, arbitr kvůli formálním nedostatkům v žádosti realizaci projektu rozdílem jednoho bodu zamítl a ministerstvo školství se odmítlo zabývat našimi námitkami proti tomuto rozhodnutí.

Kdo jiný než my, matematici, bychom se měli postavit proti takovému záměru pana ministra školství, parlamentu, popř. vlády ČR.

Za optimální považujeme, aby školský výbor Poslanecké sněmovny uspořádal seminář za účasti vybraných zástupců Akademie věd ČR, významných vysokých a středních škol, průmyslových svazů i zástupců ministerstva školství a z tohoto jednání by mohl vzniknout návrh pro poslaneckou sněmovnu, jak tento problém řešit.


Dále je přiložena korespondence zaslaná předsedovi vlády Andreji Babišovi, předsedům politických stran zastoupených v PSP ČR, všem předsedům poslaneckých klubů, všem členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.


Korespondence z 30. října 2019

Zpracovali:
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc., předseda správní rady SOB
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc., předseda dozorčí rady SOB

Vážený předsedo vlády,
před malou chvílí jsem přicestoval z Prahy, kde jsem se v PSP zúčastnil semináře Budoucnost maturit v ČR.

Jsem velmi překvapen, že v tiskovém prohlášení vlády se uvádí, že dnes vláda schválila zrušení povinné maturity z matematiky mimo jiné i na nátlak odborné veřejnosti.

Průběh semináře přítomné účastníky přesvědčil o pravém opaku, vystoupení pana Jana Rýdla, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, pana Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, paní Renaty Schejbalové z Asociace ředitelů gymnasií ČR i dalších řečníků důrazně podpořila zachování povinné maturity z matematiky. Podobný názor zastává také Českomoravská konfederace odborových svazů, což mi potvrdil při osobním jednání pan Vítek Samek, místopředseda a statutární zástupce ČMKOS.

Se zrušením povinné maturity z matematiky nesouhlasí velká část akademická obec, především vysoké školy, které musí v prvních ročnících zřizovat speciální kursy pro doučování středoškolské matematiky, se kterou mají velký problém i studenti vyšších ročníků.

Od zástupce ministerstva školství, který na dnešním semináři oficiálně zastupoval pana ministra, jsme jako hlavní důvod pouze slyšeli, že by maturitu nezvládl velký počet maturantů a z tiskové zprávy vlády jsme se dočetli, že vláda maturitu z matematiky zrušila na nátlak rodičů.

Na tyhle argumenty si dovolím reagovat citátem prof. Jaroslava Nešetřila, v současné době nejuznávanějšího českého matematika ve světě: "diskusi o maturitě považuji za tragédii (a odraz celkové politické úrovně)".

Předvečer semináře jsem níže uvedeným členům školského výboru zaslal vyjádření ke snaze ministerstva školství, resp. vlády ČR zrušit povinnou maturitu z matematiky, které si dovoluji Vám také přiložit.

S pozdravem,
Vladimír Kaňovský
předseda dozorčí rady Společnosti Otakara Borůvky

Společnost Otakara Borůvky (SOB) si dovoluje požádat váš poslanecký klub, aby nepodpořil schválení zákona č. 645/2019 již v prvním čtení, ale aby se k návrhu zákona mohli vyjádřit také akademická obec, ale i zástupci zaměstnavatelů, příslušných odborových svazů, hospodářské komory a i další významné instituce (např. Jednota českých matematiků a fyziku, Asociace ředitelů gymnasii ČR), kteří nesouhlasí se zrušením povinné maturity z matematiky, což jednoznačně deklarovali dne 30. 10. 2019 na semináři Budoucnost maturit v ČR pořádaného školským výborem PSP.


Korespondence z 25. listopadu 2019

Zpracovali:
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc., předseda správní rady SOB
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc., předseda dozorčí rady SOB


Příloha:
Vyjádření JČMF a AŘG ČR ke zrušení povinné maturity z matematiky

Věc: Tisk 645 - zrušení povinné maturity z matematiky

Dne 13. 11. 2019 vláda předložila sněmovně návrh novely školského zákona, tisk 645, kterou se mimo jiné ruší povinná maturita z matematiky a navrhla sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Projednávání tisku je navrženo na pořadu 39. schůze (od 26. listopadu 2019).

V důvodové zprávě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo školství nebo předkladatel) na str. 7 až 10 uvádí zdůvodnění, proč má být zrušena povinná maturita z matematiky:

"Přes veškeré kroky učiněné předkladatelem ke zvýšení znalostí žáků v matematice však panuje u maturitní zkoušky z tohoto zkušebního předmětu značná neúspěšnost, a to zejména v aplikačních úlohách založených na logickém myšlení. Neúspěšnost je značná, i když doposavad se jedná o maturitní zkoušku na základě výběru žáka, což předpokládá zásadní zvýšení její neúspěšnosti, pokud ji budou povinně skládat prakticky všichni žáci maturitních oborů středního vzdělání. Proto je dle předkladatele nejprve třeba dále pokračovat v systémové proměně výuky matematiky zvyšováním matematických kompetencí a schopností žáků, tedy posílení upevňování výuky, jejího procvičování a aplikaci úloh, aby žáci byli schopni používat matematiku v praxi i běžném životě, tedy nikoliv se ji pouze krátkodobě naučit a dále již příliš nepoužívat, jak ukazuje zpráva České školní inspekce."

Dále v důvodové zprávě ministerstvo školství shrnulo aktivity, vyplývající ze zákona č. 178/2016, na podporu matematického vzdělávání na středních školách, mezi které patří zejména následující:

 • podpora zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky,
 • revize rámcových vzdělávacích programů,
 • metodické kabinety v území v rámci projektu SYPO (dále také "MK"),
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků a programy k podpoře výuky matematiky v krajských pracovištích NIDV.

V důvodové zprávě předkládaného zákona č. 645/2019 se také uvádí popis současného stavu plnění těchto aktivit, dovolujeme si uvést podstatné závěry:

Podpora zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky – v rámci reformy financování regionálního školství byla nastavena nová pravidla, která legislativně zakotvují možnost zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky. Tato reforma však byla dne 29. 6. 2018 Poslaneckou sněmovnou o rok odložena, má tedy účinnost až od 1. 1. 2020.

Revize rámcových vzdělávacích programů – proces zásadní revize rámcových vzdělávacích programů (dále také "RVP") byl pozastaven, tento by měl navazovat na strategické cíle, které budou formulované v aktuálně připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Metodické kabinety v území v rámci projektu SYPO – projektem SYPO je nastavována nová platforma podpory pedagogických pracovníků, v současné době jde o přípravu této platformy, která nemohla ještě plošně podporu pedagogických pracovníků zasáhnout.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a programy k podpoře výuky matematiky v krajských pracovištích NIDV – na tato školení se většinou hlásí aktivní učitelé, kteří chtějí svůj již kvalitní způsob výuky ještě zdokonalit. MŠMT společně s NIDV musí vytvořit takové podmínky, které by učitele i ředitele škol motivovalo ke zvýšení zájmu o další vzdělávání.

Na základě těchto závěrů lze konstatovat, že ministerstvo školství první i druhé vlády Andreje Babiše, tj. od 13. 12. 2017 do dnešního dne, neudělalo nic podstatného pro zvýšení úrovně výuky matematiky na středních školách.

Navíc ministerstvo školství v této důvodové zprávě pouze konstatuje, že bude pokračovat v systémové proměně výuky matematiky, kterou však prozatím nenastartovalo a hlavně nespecifikovalo, jak chce podpořit zájem studentů o matematiku, což je to nejdůležitější, čeho se musí co nejrychleji dosáhnout.

V roce 2017 Gymnasium v Uherském Hradišti a Společnost Otakara Borůvky připravily grantový projekt na podporu výuky matematiky na středních školách pomocí interaktivních e learningových kurzů (viz popis projektu i žádost). Ministerstvo školství nemělo zájem o takový projekt a jeho realizaci zamítlo.

Společnost Otakara Borůvky (www.otakarboruvka.cz), která sdružuje významné matematiky, např. z Akademie věd ČR, Masarykovy university Brno, University Karlovy Praha, Vysokého učení technického v Brně, ČVUT Praha, University Obrany Brno, University Palackého v Olomouci, University Tomáše Bati ve Zlíně, Technické university v Ostravě, ale i Univerzity Komenského v Bratislavě a středoškolské učitele několika gymnázií, je přesvědčena, že právě využití interaktivních e-learningových kurzů při výuce matematiky je nutnou podmínkou pro zvýšení úrovně znalostí z matematiky studentů středních i vysokých škol, ale i učitelů matematiky na středních školách.

Na závěr si dovolíme přiložit část Důvodové zprávy zákona č. 178/2016, kterým se zavedla povinná maturita z matematiky, kterou stejná koalice Hnutí ANO a ČSSD o tři roky později navrhuje opět zrušit:

"Nedostatečný důraz na matematické vzdělávání v průběhu plnění povinné školní docházky i v rámci výuky ve středních školách, jeho nízká efektivita a zároveň velmi kolísavá úroveň matematické gramotnosti absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou v posledních letech předmětem kritiky jak pedagogů vysokých škol (zejména technického, přírodovědného a ekonomického zaměření), tak zástupců podnikatelských a zaměstnavatelských svazů (Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora atd.).

Čeští žáci dosahují pouze průměrných výsledků v mezinárodních šetřeních matematické gramotnosti (PISA), matematika také patří k nejméně oblíbeným vyučovacím předmětům v základních a středních školách. Přitom kvalitní matematické dovednosti a schopnost řešit různé situace v běžném osobním i profesním životě s pomocí základních matematických operací a postupů jsou důležitým předpokladem pro bezproblémové zvládnutí návazných dovedností v širokém spektru oborů lidské činnosti, nejen v náročných přírodovědných a technických oborech (informační technologie, energetika a elektrotechnika, biotechnologie, dopravní a stavební inženýrství apod.), jejichž vyspělost v evropském i světovém měřítku má důležitou vypovídací hodnotu o stavu a konkurenceschopnosti národní ekonomiky."

Dovolujeme si připojit také mail RNDr. Vladimíra Kaňovského, CSc., zaslaný dne 30. 10. 2019 předsedovi vlády Andreji Babišovi, který na tento mail prozatím nereagoval.


Korespondence z 9. března 2020

Zpracovali:
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc., předseda správní rady SOB
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc., předseda dozorčí rady SOB

Vážení předsedové politických stran a hnutí, vážený pane ministře,
dovolujeme si navázat na mail, který jsme vám zaslali 25. 11. 2019 k parlamentnímu tisku 645, zabývající se mimo jiné zrušením povinné maturity z matematiky.

V současné době v PSP probíhá mimořádně vzrušená diskuse, zda se má nebo nemá zrušit povinná maturita z matematiky. Skončila diskuse v rámci 2. čtení a školský výbor má do konce března předložit PSP konečný návrh tisku 645 k hlasování o finální podobě novely školského zákona.

Dovolujeme si tuto novelu školského zákona dát do širšího kontextu rozvoje české společnosti, resp. jejího hospodářství v letech 2021 až 2027, který koncem loňského roku nastínil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, viz článek publikovaný 22.8.2019: "MPO reaguje na výsledky poklesu průmyslu a připravuje jeho razantní podporu" (k nahlédnutí zde).

Citujeme závěr článku:
"Dlouhodobým cílem je vytvořit prostředí založené na finální produkci, přidané hodnotě, nezávislosti a tím i udržení vysoce stabilního pracovního trhu. 'To je důvodem, proč připravujeme Národní hospodářskou strategií 2030, která poprvé prováže vědu a inovace s průmyslem, energetikou nebo dopravou, vše ve vazbě na vzdělávání, regiony a trh práce. Jeho součástí bude i Národní investiční plán.' dodává Havlíček. S tím je spojena i příprava nového programového období politiky soudržnosti po roce 2020, v rámci nichž MPO očekává vzhledem k nastavené tematické koncentraci na evropské úrovni, že v období 2021-2027 bude možné firmám přerozdělit minimálně 100 mld. Kč, a to zejména podnikům investujícím do výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace, posunu k nízkouhlíkovému hospodářství, efektivnějšímu nakládání se zdroji či rozvoje vysokorychlostního připojení k internetu. Zdroje z evropských fondů určené pro podniky budou přitom přednostně směřovány do cílových opatření připravované hospodářské strategie, které budou mimo národních a evropských zdrojů financovány ve zvýšené míře i privátními zdroji, a to na bázi finančních nástrojů."

Připojujeme i vyjádření premiéra české vlády pro časopis EURO: Babiš - Umělá inteligence je budoucností českého hospodářství i průmyslu. (Redakce Euro.cz, čtk, 12. 9. 2019 - k nahlédnutí zde)

Citujeme z článku:
"Podle jednoho z loňských průzkumů zhruba pětina obyvatel Česka má nějakou zkušenost s umělou inteligencí a polovina lidí jí důvěřuje. Na otázku, jak vláda bude řešit vzdělání v oblasti umělé inteligence, premiér uvedl, že stát musí nejprve motivovat mladé lidi, aby měli zájem o učitelskou profesi. "Potřebujeme posílit pedagogické fakulty, kompetence škol, ředitelů, musíme jim nechat volnost. Hlavním úkolem školy je, aby u žáka poznala, na co má nadání a orientovala ho,“ uvedl premiér s tím, že součástí toho je i povědomí o umělé inteligenci.
Podle Babiše Česká republika v oblasti průmyslu skončila s pobídkami pro montovny a stát nyní musí přilákat firmy s přidanou hodnotou. Za jeden z konkrétních kroků premiér považuje i zavedení předmětu technika do učebních plánů, aby se podpořilo technické vzdělávání."

Dovolujeme si znovu přiložit část Důvodové zprávy zákona č.178/2016, kterým se zavedla povinná maturita z matematiky, kterou stejná koalice Hnutí ANO a ČSSD o tři roky později navrhuje zrušit:

"Nedostatečný důraz na matematické vzdělávání v průběhu plnění povinné školní docházky i v rámci výuky ve středních školách, jeho nízká efektivita a zároveň velmi kolísavá úroveň matematické gramotnosti absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou v posledních letech předmětem kritiky jak pedagogů vysokých škol (zejména technického, přírodovědného a ekonomického zaměření), tak zástupců podnikatelských a zaměstnavatelských svazů (Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora atd.).
Čeští žáci dosahují pouze průměrných výsledků v mezinárodních šetřeních matematické gramotnosti (PISA), matematika také patří k nejméně oblíbeným vyučovacím předmětům v základních a středních školách. Přitom kvalitní matematické dovednosti a schopnost řešit různé situace v běžném osobním i profesním životě s pomocí základních matematických operací a postupů jsou důležitým předpokladem pro bezproblémové zvládnutí návazných dovedností v širokém spektru oborů lidské činnosti, nejen v náročných přírodovědných a technických oborech (informační technologie, energetika a elektrotechnika, biotechnologie, dopravní a stavební inženýrství apod.), jejichž vyspělost v evropském i světovém měřítku má důležitou vypovídací hodnotu o stavu a konkurenceschopnosti národní ekonomiky."

Závěrem si dovolíme položit řečnickou otázku: "Myslíte si, že bez aplikovaného matematického myšlení naše země může přejít od prosté výroby (montoven) k odborným činnostem s vysokou přidanou hodnotou, které jsou založeny na využití sofistikovaných metod informačních technologií"?!


Korespondence z 30. dubna 2020

Zpracovali:
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc., předseda správní rady SOB
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc., předseda dozorčí rady SOB

Vážený pane předsedo vlády České republiky,
v následujících dnech se bude vracet jednání vrcholných orgánů České republiky mj. i k otázce završení středoškolských studií maturitou a její koncepcí a konkrétněji otázkou zrušení a nebo obnovení povinné maturity z matematiky (v mnoha předchozích desetiletích u nás byla a ve většině evropských zemí je samozřejmou součástí maturitní zkoušky).

Dovolte, aby se k tomuto mimořádně vážnému problému české společnosti vrátila i Společnost Otakara Borůvky opakovaně i v posledních měsících apelující na potřebu zachovat maturitu z matematiky povinnou – viz níže uvedené dokumenty.

Naše společnost se jistě shodne na tom, že přirozenou součástí "zkoušky dospělosti" je potvrzení o dosažení odpovídajících znalostí mateřského jazyka k jeho kultivovanému používání, další obvykle potvrzuje schopnost komunikace s odlišnými jazykovými skupinami, třetím pilířem znalostí obyvatel kulturních oblastí světa by mělo být dosažení alespoň základních znalosti "jazyka 21. století" - jazyka společného a nezbytného pro řadu disciplín – nově informatice, kybernetice, robotice, umělé inteligenci, průmyslu 4.0,… a tradičně technice, fyzice, chemii i ekonomii,… a aktuálně si stačí doplnit – i metodám analýzy chování a hledání postupů k minimalizaci negativních dopadů infekcí, včetně virové (a jakékoliv jiné) pandemie… Základní termíny tohoto jazyka, popis jejich vlastností, metod použití i jeho meze obsahuje právě matematika. Která z těchto oblastí znalostí je méně závažná pro jednotlivce a současnou společnost obecně? Pro kterou z těchto oblastí nemusí být absolvent střední školy dostatečně vybaven?

Vážený pane premiére,
dovolujeme si Vás, nejen za Společnost Otakara Borůvky, požádat o racionální a velmi důkladné zvážení naznačených souvislostí a k nim připojených argumentů, o podporu objektivního racionálního řešení.


Korespondence z 25. května 2020

Zpracovali:
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc., předseda správní rady SOB
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc., předseda dozorčí rady SOB

Vážené senátorky, vážení senátoři,
dovolujeme si Vám zaslat "Stanovisko Společnosti Otakara Borůvky ke zrušení povinné maturity z matematiky Poslaneckou sněmovnou", přikládáme výtah jeho podstatných myšlenek.

Společnost Otakara Borůvky (dále SOB) od konce října 2019 do konce dubna 2020 se několikrát obrátila na premiéra A. Babiše, předsedy politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně (dále PSP), předsedy klubů i členy školského výboru PSP a žádala je o zachování povinné maturity z matematiky.

Toto velké úsilí SOB přispělo k rozsáhlé diskusi v PSP, zda zrušit povinnou maturitu z matematiky nebo ne.

Nakonec v PSP poslanci ANO, ČSSD a KDÚ-ČSL, kteří v roce 2016 prosadili povinnou maturitu z matematiky (viz zde), ve třetím čtení dne 6. 5. 2020 ji zrušili (viz zde).

Je těžko pochopitelné, že vláda ČR a PSP zrušila povinnou maturitu z matematiky především na nátlak studentů a jejich rodičů, přičemž naše společnost bude potřebovat v letech 2021 až 2027 co nejvíce absolventů vysokých škol, ale i středních škol, kteří budou muset kvalitativně změnit naše hospodářství, skončit s pobídkami pro montovny a rozvinout firmy s přidanou hodnotou, založenou především na využití sofistikovaných výpočetních metod, jak uvedl ve svém článku pro časopis EURO i premiér A. Babiš. (viz zde). Podobně v srpnu 2019 se vyjádřil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v článku, "MPO reaguje na výsledky poklesu průmyslu a připravuje jeho razantní podporu" (viz zde).

Je těžko pochopitelné, že vláda ČR i PSP, nebrala v úvahu ani jednoznačný požadavek Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Konfederace českých odborových svazů, ale i Jednoty českých matematiků a fyziků, ředitelů gymnasii i vysokých škol (především universit a technik), aby byla zachována povinná maturita z matematiky (viz zde).

S rozhodnutím PSP zrušit povinnou maturitu z matematiky SOB zásadním způsobem nesouhlasí a bude pokračovat v boji o zachování povinné maturity z matematiky v Senátu, který má potvrdit její zrušení začátkem června 2020 (viz zde).


Korespondence z 2. června 2020

Otevřený dopis zaslaný členům Parlamentu a vládě ČR ze dne 2. června 2020, je k nahlédnutí zde: . Plnou podporu stanovisku SOB vyjádřila také Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) na jednání výboru dne 30. května 2020 - viz zde: a Matematický ústav AV ČR - viz zde: .


Vyjádření SOB k podpisu novely školského zákona Ing. Milošem Zemanem, prezidentem ČR

Předseda dozorčí rady RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. zaslal dne 16. června 2020 e-mail adresovaný na prezidenta republiky, v kopii na prezidentskou kancelář, a 17. června 2020 expresní doporučenou poštou žádost za Společnost Otakara Borůvky i velkou většinu matematiků z akademické obce, aby novelu školského zákona prezident nepodepsal a vrátil ji k novému projednání v PSP a tím také nepodpořil zrušení povinné maturity z matematiky.

K žádosti jako příloha bylo přiloženo Zdůvodnění žádosti (zde ) a podpůrná vyjádření JČMF (zde ), Matematického ústavu AV ČR (zde ), Asociace ředitelů gymnázií (zde ) i vyjádření Svazu průmyslu a dopravy (zde ).

Senátoři ve středu 10. 6. 2020 schválili novelu školského zákona a Senát ji předal prezidentské kanceláři nejdříve ve čtvrtek nebo spíše v pátek, aby ji prezident republiky podepsal.

V úterý 16. 6. 2020 navštívil předseda vlády, která předložila začátkem října 2019 novelu školského zákona k projednání PSP, prezidenta republiky, který následující den novelu zákona podepsal...

Je těžko pochopitelné, že prezident republiky bez potřebné expertízy novelu školského zákona podepsal, přestože se novela projednávala v parlamentu ČR skoro devět měsíců a obou komorách parlamentu padlo mnoho výhrad k této novele.

  Navíc povinnou maturitu z matematiky podpořily významné průmyslové svazy, důležité odborové svazy, akademické organizace i mnoho významných osobností akademické obce, např.:
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR,
 • Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
 • Asociace ředitelů gymnázií ČR,
 • Hospodářská komora ČR,
 • Jednota českých matematiků a fyziků,
 • Matematický ústav Akademie věd ČR,
 • Společnost Otakara Borůvky,
 • Asociace češtinářů,
 • Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE),
 • Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA),
 • Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy aj.
 • prof. Jaroslav Nešetřil, (světově uznávaný matematik z Univerzity Karlovy),
 • doc. Tomáš Vejchodský (ředitel MÚ AV ČR),
 • dr. Michala Bulanta (prorektor Masarykovy university) aj.

Rozhodnutí vlády ČR, Parlamentu ČR a prezidenta ČRP zrušit povinnou maturitu z matematiky bohužel povede k dalšímu zaostávání České republiky v celosvětovém měřítku. Svět a vývoj technologií nepočká osm až deset let, až podle ministerstva školství a vlády bude výuka matematiky na středních školách na patřičné úrovni.

Stačilo nařízením vlády upravit obory, které budou povinnou maturitu z matematiky mít a ne ji rušit.