DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
view the website in English

Koncem roku 1992, ještě za života pana prof. Borůvky a s jeho souhlasem, vznikla Nadace Otakara Borůvky.

"S velkým nadšením jsem uvítal, když v září a říjnu 1992 za mnou přišli moji někdejší žáci a dnešní kolegové a spolupracovníci profesor Neuman, docent Fuchs a docent Půža s nápadem založit nadaci pro rozvoj matematiky, která by nesla mé jméno. Ne, nejsem neskromný, mé jméno v záhlaví není nejdůležitější, ale celý záměr odpovídal mým ideálům. Kolegové měli velmi pečlivě promyšlený záměr - podporovat rozvoj věd, zejména věd matematických a zvláště jejich aplikace. To se mi velice zamlouvalo, a já se o to přimlouval - přísně individuálně, adresně poskytovanými podporami nadaným a perspektivním studentům či kolegům, kteří by mohli pomocí nadace posunout matematické vědy o další krůček vpřed. Zdálo se mi, že nikoliv pro nadaci, ale pro mne je ctí, když taková nadace, i v budoucnu, kdy už nebudu mezi přáteli, ponese moje jméno, jméno jednoho z řady matematiků, který vědomě, a to znovu zdůrazňuji, této krásné vědě dal přednost před vším v celém svém životě." (Otakar Borůvka)

Na základě zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech, Nadace Otakara Borůvky v roce 1999 se transformovala na Společnost Otakara Borůvky, občanské sdružení a na základě zákona č.83/1990, o sdružování občanů, v roce 2018 na Společnost Otakara Borůvky, spolek.

Činnost spolku Společnost Otakara Borůvky je zaměřena na dosahování obecně prospěšných cílů, spočívajících v rozvoji věd obecně a věd matematických i jejich aplikacích a zvláště na podporu mladých matematických talentů.
Společnost Otakara Borůvky ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků a Gymnasiem v Uherském Hradišti od roku 2006 organizuje Soustředění šestičlenných reprezentačních družstev ČR a SR na Mezinárodní matematickou olympiádu, financovanou v prvních deseti ročnících výlučně z nestátních prostředků zajištěných Společností Otakara Borůvky u soukromých sponzorů podporujících rozvoj mladých matematických talentů. První soustředění proběhlo poprvé v roce 2006 v Hluku u Uherského Hradiště, pak každoročně v Regionálním vzdělávacím středisku v Uherském Hradišti.
Společnost Otakara Borůvky si dovoluje poděkovat za vynikající spolupráci doc. RNDr. Jaromíru Šimšovi, předsedovi ústřední komise Matematické olympiády JČMF, za skvělou organizaci odborné části těchto soustředěních, která měla vždy velmi dobře připravený program a splnila důležitou úlohu v přípravě reprezentantů obou zemí.
Děkuje i doc. RNDr. Zdeňku Botkovi, CSc., řediteli Gymnasia v Uherském Hradišti za skvělou organizaci každoročního Setkání českých a slovenských matematiků na Gymnáziu v Uherském Hradišti, věnovaná vzpomínkám na akademiky Otakara Borůvku, absolventa tohoto gymnasia, Michala Greguše, Františka Neumanna nebo dalším významným matematickým osobnostem či aktuálním odborným tématům.

Tuto akci pravidelně podporují významné osobnosti z odborného i společenského života, např.:

  • RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR (2011),
  • RNDr. Luděk Niedermayer, víceguvernér ČNB (2006),
  • Doc. RNDr. Jiří Rákosník, CSc., ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR (2018),
  • Mgr. Michal Bulant, PhD, prorektor Masarykovy university v Brně (2018),
  • Prof. RNDr Jozef Masarik, CSc. děkan MF fakulty Komenského university v Bratislavě (2015),
  • PhDr. Jiří Mihola, předseda podvýboru pro vysoké školy a vědu Sněmovny poslanců PČR (2017),
  • Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brno (2018).

Vyplňte vše Odeslat

Aktuality

Jednání správní a dozorčí rady 2019

Dne 10. října 2019 proběhlo jednání správní a dozorčí rady, kde byl na vlastní žádost uvolněn z funkce člena dozorčí rady Společnosti Otakara Borůvky doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.

Správní i dozorčí rada děkuje doc. Václavovi Sedláčkovi za vykonanou práci v orgánu dozorčí rady
a přeje mu hodně zdraví do dalšího života.

Novým členem dozorčí rady byl navržen doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. Všichni přítomní členové správní rady vyjádřili souhlas, aby doc. Šimša převzal funci ke dni 10. 10. 2019.

Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).


Postoj Společnosti Otakara Borůvky ke zrušení povinných maturit z matematiky

Drazí kolegové, přátelé matematiky a rozumného vzdělávání,
jsme velmi znepokojeni snahou současného ministra školství zrušit povinnou maturitu z matematiky, která má být zavedena na většině středních škol nejpozději od jara 2022 (k nahlédnutí: článek z deníku Právo ze dne 24. 8. 2019 a vyjádření Josefa Nožičky ze dne 26. 8. 2019 v blogu iDNES).
Nelze připustit, aby zrušení povinné maturity z matematiky se stalo předvolebním tahákem politických stran, což mi připomíná pštrose, který před nebezpečím strká hlavu do písku.
Většina matematiků vyučujících na středních a vysokých školách si velmi dobře uvědomuje, že takový krok ještě více významně sníží odbornou úroveň vystupujících studentů ze středních i vysokých škol, především technického zaměření.
V roce 2017 Gymnasium v Uherském Hradišti a Společnost Otakara Borůvky připravila grantový projekt na podporu výuky matematiky na středních školách pomocí interaktivních e-learningových kurzů. (k nahlédnutí: popis projektu i žádost)
Přestože všichni tři posuzovatelé po odborné stránce i společenské potřeby takový projekt realizovat doporučovali, arbitr kvůli formálním nedostatkům v žádosti realizaci projektu rozdílem jednoho bodu zamítl a ministerstvo školství se odmítlo zabývat našimi námitkami proti tomuto rozhodnutí. Kdo jiný než my, matematici, bychom se měli postavit proti takovému záměru pana ministra školství, parlamentu, popř. vlády ČR.


Jednání správní a dozorčí rady 2019

Dne 16. dubna 2019 proběhlo jednání správní a dozorčí rady, kde byl jednomyslně schválen návrh dr. Kaňovského na jmenování prof. Dr. Jaroslava Nešetřila, DrSc. z Karlovy university (stránka prof. Nešetřila) členem presidia Společnosti Otakara Borůvky.
Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).


Sledujte nás na FB!

Zřídili jsme pro vás stránku na Facebooku, aby vám neunikla žádná událost ani důležitá informace.
Věnujte nám LIKE a přidejte se ke sledujícím:


Oslavy u příležitosti 120. výročí narození prof. Otakara Borůvky

Dne 20. května 2019 proběhlo v universitním kině Scala slavnostní shromáždění konané u příležitosti 120. výročí narození pana profesora Otakara Borůvky. Oslav 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky se zúčastnilo přibližně 250 osob (asi 100 v Uherském Ostrohu a cca 150 v Brně) nejen z akademického, vysokoškolského i středoškolského prostředí (např. z Akademie věd ČR - z Karlovy, Masarykovy, Komenského a Mendlovy university; z VUT Brno i Praha, University obrany Brno, University Tomáše Bati ve Zlíně, Báňské university v Ostravě; zástupci a žáci Gymnasia kpt. Otakara Jaroše Brno i Gymnasia v Uherském Hradišti; ale i významní představitelé státní i veřejné sféry - z Poslanecké sněmovny PČR, statutárního města Brno, města Uherský Ostroh).
Velice si vážíme i účasti bývalých přímých žáků pana profesora Otakara Borůvky i těch, kteří přišli zavzpomínat na vědce světového formátu, skvělého učitele i vzácného člověka.


Jménem Společnosti Otakara Borůvky si dovolujeme co nejsrdečněji poděkovat čestným hostům a přednášejícím za jejich vystoupení na slavnostním semináři věnovanému 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky.
Obzvláště je naší milou poviností poděkovat i universitní cimbálové muzice, která vytvořila skvělou atmosféru při neformálním setkání účastníků slavnostního semináře.
Dovolujeme si také poděkovat prof. Zuzaně Došlé, prof. Michalovi Gregošovi, dr. Robertu Haklovi, členům přípravného výboru a Ing. Ditě Blažkové za skvělou spolupráci na přípravě slavnostního semináře.
Chceme poděkovat také jezuitovi páteru Ladislavu Noskovi za církevní obřad při kladení věnce na hrob prof. Otakara Borůvky umístěného na čestném pohřebiště města Brno.
Podle ohlasů zúčastněných účastníků semináře se nám všem podařilo vytvořit velmi srdečnou atmosféru a v té zavzpomínat na pana profesora Otakara Borůvku, vědce světového formátu, skvělého učitele a vzácného člověka.
Krásné chvíle prožité během semináře si Vám dovolujeme přiblížit videozáznamem dopoledního části programu i fotogalérií zachycující průběh celého slavnostního shromáždění. Oběma autorům Ing. Pavlu Šilerovi a Ing. Pavlu Juránkovi moc děkujeme.

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda správní rady)
RNDr. Vladimír Kaňovský,CSc. (předseda dozorčí rady)Video, fotografie a více informací o akci najdete ZDE.Letošní činnost